Austin Kleon, “Take your kid to work” (Oct 5, 2018)